Tài liệu độc » Chứng khoán, ngân hàng

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 28 trang

MỤC LỤC
 
Phần 1
 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ                           RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠI
 
I.        Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.       Khái niệm về rủi ro
1.1.             Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
2.      Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
II.   Quản trị rủi ro thanh khoản
1.       Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản
2.       Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản
3.    Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản
        3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan
        3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan
        4.    Ðánh giá trạng thái thanh khoản
        5.    Chiến lược quản trị thanh khoản
        5.1. Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản
        5.2. Các chiến luợc quản trị thanh khoản
        6.    Các tiêu chuẩn đánh giá cho thanh khoản
        7.    Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản
        8.    Dấu hiệu rủi ro thanh khoản
 
Phần 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM
 
2.1.    Tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam:
2.1.1. Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam
2.1.2. Tác dộng của diều kiện kinh tế vi mô dến hoạt dộng của hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam
 2.2.  Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt Nam
Phần 3
     MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM
3.1.  Ðịnh huớng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020
3.1.1. Ðịnh huớng phát triển Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020
3.1.2. Ðịnh huớng phát triển các tổ chức tín dụng dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020
3.2.   Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt Nam:
3.2.1. Về phía Chính phủ:                      
3.2.2. Về phía Ngân hàng Nhà nuớc
         
 
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠI
 
I.                   Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng:
1.       Khái niệm về rủi ro:  Có nhiều định nghia khác nhau về rủi ro, nhưng nhìn chung có thể chia làm hai quan diểm sau: 
Theo quan điểm truyền thống:
            Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố khác liên quan dến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con nguời. Xã hội loài nguời càng phát triển, hoạt dộng của con nguời càng đa dạng, thì nhiều loại rủi ro mới phát sinh.
Theo quan điểm trung hoà:
              Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường duợc. Rủi ro vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực, theo nghĩa rủi ro có thể mang đến cho con nguời những tổn thất, mất mát, nguy hiểm, nhung cũng có thể mang dến những cơ hội, thời co không ngờ. Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng rủi ro, chúng ta có thể tìm ra được những biện pháp phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực và tận dụng, phát huy mặt tích cực do rủi ro mang tới. 
 
1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng:
             Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng duợc hiểu là những biến cố không mong dợi mà khi xãy ra sẽ dẫn dến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí dể có thể hoàn thành duợc một nghiệp vụ tài chính nhất dịnh. 
Các loại rủi to trong kinh doanh ngân hàng: 
 
Có bốn loại rủi ro co bản trong kinh doanh ngân hàng:
Rủi ro tín dụng: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả duợc nợ hoặc trả nợ không dúng hạn cho ngân hàng.
 Rủi ro tỷ giá hối doái: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại tệ khi tỷ giá biến dộng theo chiều huớng bất lợi cho ngân hàng.
Rủi ro lãi suất: là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay dổi của lãi suất thị truờng hoặc của những yếu tố có liên quan dến lãi suất dẫn dến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.
Rủi ro thanh khoản: là loại rủi ro xuất hiện trong truờng hợp ngân hàng thiếu khả nang chi trả do không chuyển dổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay muợn dể dáp ứng yêu cầu của các hợp dồng thanh toán. 
2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng:  Theo quan diểm của truờng phái mới, duợc nhiều nguời dồng thuận, cho rằng cần quản trị tất cả các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng một cách toàn diện. Theo dó, quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh huởng bất lợi của rủi ro. Quản trị rủi ro bao gồm nam buớc: nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, do luờng rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa và tài trợ rủi ro.
 
II.Quản trị rủi ro thanh khoản
 
1.Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản:
         
           Tính thanh khoản của ngân hàng thuong mại duợc xem nhu khả nang tức thời dể dáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng dã cam kết. Nhu vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi :
 
                         + Ngân hàng không có khả nang cung ứng dầy dủ luợng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời
 
                         + Cung ứng dủ nhung với chi phí cao. Nói cách khác, dây là loại rủi ro xuất hiện trong truờng hợp ngân hàng thiếu khả nang chi trả do không chuyển dổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay muợn dể dáp ứng yêu cầu của các hợp dồng thanh toán
 
 
                         + Các nguyên nhân chủa quan khác làm mất khả năng thanh toán của NHTM
 
Rủi ro thanh khoản có thể xảy ra từ hoạt động bên tài sản có hoặc tài sản nợ của NHTM
 
2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản:
Quản trị rủi ro thanh khoản là việc quản lý có hiệu quả cấu trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn.
Bản chất của hoạt dộng quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng có thể dúc kết ở hai nội dung sau:
Một là, hiếm khi nào tại một thời diểm mà tổng cung thanh khoản bằng với tổng cầu thanh khoản. Do vậy, ngân hàng phải thuờng xuyên dối mặt với tình trạng thâm hụt hay thặng du thanh khoản.
Hai là, thanh khoản và khả nang sinh lời là hai dại luợng tỷ lệ nghịch với nhau, nghia là một tài sản có tính thanh khoản càng cao thì khả nang sinh lời của tài sản dó càng thấp và nguợc lại; một nguồn vốn có tính thanh khoản càng cao thì thuờng có chi phí huy dộng càng lớn và do dó, làm giảm khả nang sinh lời khi sử dụng dể cho vay. Ngân hàng cần dự trữ thanh khoản dể chi trả những chi phí thuờng xuyên, nhu lãi tiền gửi..., và cả những cú sốc thanh khoản không mong dợi, nhu một cuộc rút tiền gửi hàng loạt hay yêu cầu vay vốn lớn. Một ví dụ diển hình cho cú sốc thanh khoản là nhiều nguời dổ xô dến ngân hàng rút tiền ở cùng một thời diểm. Trong hoàn cảnh dó, hầu nhu không một ngân hàng nào có thể dáp ứng hết những yêu cầu này và dễ dẫn dến nguy co sụp dổ, ngay cả khi ngân hàng dó chua mất khả nang thanh toán. Tất nhiên, khả nang dự trữ thanh khoản kém chua hẳn sẽ dua dến sự sụp dổ của một ngân hàng, nhung chắn chắc, ngân hàng sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí lớn dể ứng phó với một cú sốc thanh khoản không luờng truớc. Và diều dó sẽ làm giảm dáng kể lợi nhuận của ngân hàng và suy dến cùng khả nang sụp dổ là hoàn toàn có thể.
Thanh khoản mang ý nghia thời diểm rất lớn, theo nghia, một số yêu cầu thanh khoản là tức thời hoặc gần nhu tức thời. Chẳng hạn, một khoản tiền gửi lớn dến hạn và khách hàng không có ý dịnh tiếp tục duy trì số vốn này tại ngân hàng; khi dó, ngân hàng buộc phải tìm kiếm các nguồn vốn có thể sử dụng ngay nhu vay từ TCTD khác. Ngoài ra, yếu tố thời vụ, chu kỳ cung rất dáng quan trọng trong việc dự kiến cầu thanh khoản dài hạn. Ví dụ, cầu về thanh khoản thuờng rất lớn vào mùa hè, cuối hè gắn với ngày tựu truờng, ngày nghỉ và các kế hoạch du lịch của khách hàng. Việc kế hoạch duợc những yêu cầu thanh khoản này, sẽ giúp ngân hàng hoạch dịnh duợc nhiều nguồn dáp ứng cầu thanh khoản dài hạn hon là trong truờng hợp dối với cầu thanh khoản ngắn hạn. 
 
 
 3.Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản: Thanh khoản có vấn dề của một ngân hàng có thể do các nguyên nhân co bản
sau dây:
3.1Nhóm nguyên nhân khách quan :
**Sự mất ổn định kinh tế vĩ mô
**Ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi ngắn hạn từ các
cá nhân và dịnh chế tài chính khác; sau dó chuyển hoá chúng thành những tài sản dầu tu dài hạn. Cho nên, dã xãy ra tình trạng mất cân dối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, mà thuờng gặp là dòng tiền thu về từ tài sản dầu tu nhỏ hon dòng tiền chi ra dể trả các khoản tiền gửi dến hạn.
** Sự thay dổi của lãi suất có thể tác dộng dến cả nguời gửi tiền và nguời vay vốn. Khi lãi suất giảm, một số nguời gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng dể dầu tu vào noi có tỷ suất sinh lợi cao hon; còn những nguời di vay tích cực tiếp cận các khoản tín dụng vì lãi suất dã thấp hon truớc. Nhu vậy, rốt cuộc lãi suất thay dổi sẽ ảnh huởng trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Hon nữa, những xu huớng của sự thay dổi lãi suất còn ảnh huởng dến giá trị thị truờng của các tài sản mà ngân hàng có thể dem bán dể tang thêm nguồn cung thanh khoản và trực tiếp ảnh huởng dến chi phí vay muợn trên thị truờng tiền tệ.
** Nhu cầu thanh khoản của khách hàng ngày càng tăng
** Do NHTM làm giảm niềm tin từ công chúng dẫn đến giảm uy tín của ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể dánh mất thuong hiệu của ngân hàng. Một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thuờng xuyên không dủ khả nang thanh khoản có thể dẫn dến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con duờng phá sản là tất yếu.
 
** Năng lực dự báo của các nhà chức trách tiền tệ yếu
 
3.2Nhóm nguyên nhân chủ quan
 
 ** Tăng trưởng tín dụng quá mức so với nguồn vốn
 
** Sự bất cập cơ cấu kì hạn của tài sản có và tài sản nợ
 
**Mật độ tập trung tiền gửi cao,cấu trúc tiền gửi kém ổn định

** Khả năng tiếp cận thị trường kém
 
** Do ngân hàng có chiến luợc quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả nhu: các chứng khoán dang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không dủ cho nhu cầu chi trả..
 
4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản: Trạng thái thanh khoản ròng NPL của một ngân hàng đuợc xác dịnh nhu sau :
        NPL = Tổng cung về thanh khoản - Tổng cầu về thanh khoản
Có ba khả nang có thể xãy ra sau dây:
                                    -Thặng du thanh khoản: Khi cung thanh khoản vuợt quá cầu thanh khoản  (NPL>0), ngân hàng dang ở trạng thái thặng du thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc dầu tu số vốn thặng du này vào dâu dể mang lại hiệu quả cho tới khi chúng cần duợc sử dụng dáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tuong lai.
                        -Thâm hụt thanh khoản: Khi cầu thanh khoản lớn hon cung thanh khoản (NPL<0), ngân hàng phải dối mặt với tình trạng thâm hụt thanh khoản. Nhà quản trị phải xem xét, quyết dịnh nguồn tài trợ thanh khoản lấy từ dâu, bao giờ thì có và chi phí bao nhiêu.
                         -Cân bằng thanh khoản: Khi cung thanh khoản cân bằng với cầu thanh khoản (NPL=0), tình trạng này duợc gọi là cân bằng thanh khoản. Tuy nhiên, dây là tình trạng rất khó xãy ra trên thực tế.
 5. Chiến luợc quản trị thanh khoản:
5.1 Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản: Một số nguyên tắc mang tính chỉ dạo sau cần duợc tôn trọng dể quản trị thanh khoản một cách hiệu quả:
          Một là, nhà quản trị thanh khoản phải thuờng xuyên bám sát hoạt dộng của
các bộ phận huy dộng vốn và sử dụng vốn dể diều phối hoạt dộng của các bộ phận này sao cho an khớp với nhau. Chẳng hạn, khi một khoản tiền gửi lớn dến hạn trong vài ngày tới, thông tin này cần duợc chuyển ngay dến nhà quản trị thanh khoản, dể có quyết sách thích hợp chuẩn bị nguồn vốn dáp ứng nhu cầu này.
Hai là, nhà quản trị thanh khoản cần phải biết ở dâu, khi nào khách hàng gửi tiền, xin vay dự dịnh rút vốn hoặc bổ sung tiền gửi hay trả nợ vay, nhất là các khách
 hàng lớn. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ giúp nhà quản trị thanh khoản dự kiến truớc duợc phần thặng du hay thâm hụt thanh khoản và xử lý có hiệu quả từng truờng hợp.
Ba là, nhu cầu thanh khoản của ngân hàng và các quyết dịnh liên quan dến vấn dề thanh khoản phải duợc phân tích trên co sở liên tục, tránh dể kéo dài quá lâu một trong hai tình trạng thặng du hay thâm hụt thanh khoản. Thặng du thanh khoản nên duợc dầu tu dúng lúc khi nó xãy ra nhằm tránh một sự giảm sút trong thu nhập của ngân hàng; thâm hụt thanh khoản nên duợc xử lý kịp thời dể giảm bớt sự cang thẳng trong việc vay muợn hay bán tài sản.
5.2 Các chiến luợc quản trị thanh khoản: Ðể xử lý vấn dề thanh khoản, các ngân hàng có thể tiếp cận theo ba huớng sau dây:
    - Tạo ra nguồn cung cấp thanh khoản từ bên trong (dựa vào tài sản “Có”). 
    - Vay muợn từ bên ngoài (dựa vào tài sản “Nợ”) dể dáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Tags: các nguyên tắc quản trị rủi ro thanh khoản, các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng áp dụng, Quản trị kém và rủi ro mất vốn, nguyên nhân rủi ro thanh khoản, khái niệm rủi ro thanh khoản, Quản trị trạng thái thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản, mục tiêu của quản trị rủi ro thanh khoản, tại sao rủi ro thanh khoan có thể dẫn đến ngân hàng phá sản, mục tiêu cụ thể của quản trị rủi ro thanh khoản, dủ do khi di vay ngan hang

Thuộc loại: Chứng khoán, ngân hàng
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD10831 Ngày gửi: 20-12-2012

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Chứng khoán, ngân hàng