Tài liệu độc » Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và thu nhập khác của người lao động tại Công ty điện tử Công nghiệp - 71 trang

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU     1
PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG     3
 I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG     3
1. Khái niệm về lao động, vai trò lao động     3
2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh     3
3. Ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý, tổ chức lao động     5
4. Các khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc của tiền lương và các khoản trích theo lương.     6
5. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 7    
6. Quỹ tiền lương     6
7. Các hình thức tiền lương     9
8. Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng  KPCĐ, BHYT, BHXH, tiền ăn giữa ca của nhà nước quy định     14
II. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG     17
1. Kế toán tiền lương.     17
2. Cách tính lương     18
3. Tiền lương phải trả CNV     24
4. Tiền ăn ca phải trả CNV     24
5. BHXH phải trả CNV (ốm đau, thai sản…)     24
6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất     25
7. Các khoản khấu trừ vào tiền lương phải trả CNV     25
8. Tính thuế thu nhập của người lao động phải nộp Nhà nước (nếu có)     25
9. Trả tiền lương và các khoản cho CNV     25
10. Trường hợp trả lương cho CNV bằng sản phẩm hàng hoá     25
11. Chi tiêu quỹ BHXH, KPCĐ tại đơn vị     26
12. Chuyển tiền BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan quản lý có chức năng theo chế độ    26
13. Cơ quan BHXH thanh toán số thực chi cuối quý    26.
PHẦN II : THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP (CDC)      29
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.     29
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện tử Công nghiệp.     29
2. Công tác tổ chức quản lý, sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Điện tử Công nghiệp     36
3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất.     40
II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP.    41
1. Công tác tổ chức và quản lý lao động ở Công ty Điện tử Công nghiệp     41
2. Thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương     41
3. Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty     43
4. Các hình thức tính tiền lương     44
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÀN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP     64
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP     64
1. Tình hình lao động     64
2. Hình thức trả lương và vận dụng chế độ.
3. Công tác tổ chức bộ máy kế toán     65
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP:     66
1. Về tình hình lao động      66
2. Về hình thức trả lương      67
3. Về hạch toán lao động      67
KẾT LUẬN     68

LỜI MỞ ĐẦU


Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn thì vấn đề giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp đã trở thành một mục tiêu kinh tế xã hội nóng bỏng.
Ở các thành phố ngoài thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu còn tồn tại, thất nghiệp do chuyển đổi cơ chế quản lý, kinh tế, bố trí sắp xếp lại lao động trong doanh nghiệp. Theo thống kê mấy năm gần đây (năm 2005: 5,88%; 2003: 6,01%; 2004: 6,85%). Ở thành phố đã vậy còn ở nông thôn cùng với việc giao quyền sử dụng đất đến hộ nông dân và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì số người thiếu việc làm chiếm một tỉ lệ khá lớn.
Như vậy, tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta ngày một gia tăng trong các năm qua và có thể tiếp tục tăng trong các năm tới. Chính vì vậy lao động đóng vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT. Vì vậy, tiền lương đóng vai là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.
Vì vậy, doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lý lao động, công tác quản lý tiền lương và các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương cần chính xác, kịp thời đảm bảo quyền lợi của người lao động, tiết kiệm chi phí: chi phí nhân công đẩy mạnh hoạt động sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và biện pháp tốt nhất trong việc quản lý và sử dụng lao động đạt hiệu quả cao nhất.
Nhận thức vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương, với kiến thức đã được trang bị cho mình và thông qua quá trình thực tập tại Công ty điện tử Công nghiệp (CDC), được sự giúp đỡ tận tình của các bác, các cô, các chú và các anh chị trong Công ty. Quan trọng hơn cả là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo bộ môn kế toán Lê Thị Bình, em mạnh dạn chọn đề tài cho mình để đi sâu nghiên cứu chuyên đề 3 mang tên: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và thu nhập khác của người lao động tại Công ty điện tử Công nghiệp”.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản thu nhập khác của Công ty.
Phần III: Kết thúc hoàn thành công việc hạch toán kế toán lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty và một số ý kiến đóng góp.

Phần I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1. Khái niệm về lao động, vai trò lao động:
1.1. Khái niệm:
Lao động là sự hao phí có mục đích thể lực và trí lực của con người nhằm tác động và các vật tự nhiên để tạo thành sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá mà giá cả của nó được biểu hiện dưới hình thức tiền lương (tiền công).
1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Từ khái niệm trên, ta nhận thấy lao động có vai trò to lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh, là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy sử dụng hợp lý lao động là tiết kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp.
2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
2.1. Phân loại lao động theo thời gian lao động.
Toàn bộ lao động trong doanh nghiệp được chia làm 2 loại như sau:
- Lao động thường xuyên trong danh sách là lực lượng lao động do doanh nghiệp trực tiếp tổ chức quản lý.
- Lao động tạm thời mang tính thời vụ là lực lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp do các ngành khác chi trả.
2.2. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất.
* Lao động trực tiếp sản xuất: Là những người trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện các công việc nhiệm vụ nhất định. Trong lao động trực tiếp gồm 2 loại:
- Theo nội dung công việc mà người lao động thực hiện thì lao động trực tiếp có: Lao động sản xuất kinh doanh chính, lao động sản xuất kinh doanh phụ trợ, lao động phụ trợ khác.
- Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động trực tiếp được chia thành 2 loại:
+ Lao động có tay nghề trung bình: gồm những người đã qua đào tạo chuyên môn nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế hoặc chưa được đào tạo chuyên môn nhưng có thời gian làm việc thực tế dài.
+ Lao động phổ thông: Là lao động không phải qua đào tạo mà vẫn làm được.
* Lao động gián tiếp: Là bộ phận lao động gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Phân loại cụ thể:
- Theo nội dung công việc và nghề nghiệp chuyên môn, loại lao động này được chia như sau: nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính.
- Theo năng lực và trình độ chuyên môn, loại lao động này chia thành:
+ Chuyên viên chính: là những người có trình độ đại học, trên đại học, có thời gian công tác dài, trình độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết công việc mang tính tổng hợp phức tạp.
+ Chuyên viên: là người lao động đã tốt nghiệp đại học, trên đại học có thời gian công tác dài, trình độ chuyên môn cao.
+ Nhân viên: là những người lao động gián tiếp, có trình độ chuyên môn thấp, có thể qua những lớp đào tạo chuyên môn hoặc chưa qua.

 

Tags: khái niệm về kế toán lao động tiền lương, khái niệm tiền lương và các cách tính lương, khái niệm kế toán tiền lương, khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương, nhiệm vụ của kế toán tiền lương, Ý NGHĨA CỦA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, khái niệm các khoản trích theo lương năm 2014, khái niệm về kế toán tiền lương, trích lương logistic, vị trí nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương, khái niệm tiền lương và nhiện vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo luwng, khái niệm tiền lương kế toán, khái niệm kế toán và kế toán tiền lương, ý nghĩa nhiệm vụ và chức năng của tien lương và các khoản trich theo luong, Ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty sản xuất, khái niệm về các khoản trích theo lương, khái niệm các khoản trích theo lương, khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương, ý nghĩa của các khoản trích theo lương

Thuộc loại: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD12828 Ngày gửi: 13-01-2013

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Tài chính, Kế toán, Kiểm toán