Tài liệu độc » Quản lí giáo dục

QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG NAM TIỀN HẢI, H.TIỀN HẢI, THÁI BÌNH - 38 trang

                                            MỤC LỤC
         
                                     PHẦN MỞ ĐẦU                                          TRANG
1. Lý do chọn đề tài                                                                                    1
2. Mục đích nghiên cứu                                                                              3
3. nhiệm vụ nghiên cứu                                                                              4
4. Đối tượng nghiên cứu                                                                             4
5. Phương pháp nghiên cứu     
                                                                  4  
                                    PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. Cơ sở khoa học của công tác giáo dục đạo đức học            5                sinh trường THPT
1.1.Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo…                                               5
1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc quản lý…                                            10
1.3. Cơ sở thực tiễn                                                                                     11
 
Chương 2. Thực trạng của việc quản lý giáo dục đạo đức học            15
sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
2.1. Một số nét về trường Nam bán công Tiền Hải – Thái Bình                 15
2.2. một số công tác chỉ đạo giáo dục học sinh…                                       16
2.3. Những khó khăn và tồn tại trong giáo dục đạo đức học sinh               17
2.4. nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên                                                    18
2.5. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý giáo dục đạo đức             20
 
Chương 3. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức                            21
cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
3.1. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng                              21
3.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý trong công tác            22
giáo dục đạo đức HS
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ GV chủ nhiệm và đội           23
 ngũ GV trong công tác giáo dục đạo đức
3.4.Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS HC              24
Minh và Hội liên hiệp TNHS trong nhà trường.
3.5 Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua học tập các môn học đặc biệt        26
 là môn GDCD.
3.6. Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động giáo dục                27
ngoài giờ lên lớp.
3.7. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể HS trong tự giáo dục               28
đạo đức.
3.8. Tăng cường giáo dục đạo đức HS thông qua sự kết hợp chặt                29
chẽ giữa nhà trường gia đình xã hội.
3.9 Kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức.                                                       30
 
PHẦN KẾT LUẬN                                                                                   32
 
1. Một số kết luận                                                                                      33
2.Một số kiến nghị                                                                                    34
 
PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 
 
 
 
 
 
                                            PHẦN MỞ ĐẦU
          1. Lý do chọn đề tài:
          Đất nước ta đã bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài”. Sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là “quốc sách hàng đầu” (Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII). Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh phổ thông cần được cải tiến và đẩy mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, hài hòa đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
     Chỉ thị số 22/2005/CT – Bộ GD&ĐT ngày 29/7/2005 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005-2006” có nhấn mạnh: “Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên,đặc biệt chú trọng Chỉ thị số 23/CT–TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đảy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong việc rèn luyện lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm và ma túy, phòng chống HIV – AIDS”
     Trong “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học năm học 2005-2006” của Sở GD&ĐT Thái Bình cũng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh…chủ động ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường”.
       Trong điều kiện cuộc sống hiện nay, xã hội đang chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Mặt trái của cơ chế thi trường đang tác động rất mạnh đến tư tưởng và lối sống của một bộ phận dân cư trong đó số lượng thanh thiếu niên là rất lớn. Các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các nhà trường. Vấn đề đặt ra là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn lòng nhân ái, giá trị đạo đức để thể hiện mục tiêu giáo dục. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 2 khóa VIII đã nêu rõ: “Xây dựng những con người và thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
     Sự ra đời của các nhà trường ngoài công lập (NCL) theo chủ trương xã hội hóa (XHH) theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 của chính phủ và chủ trương XHH các hoạt động giáo dục, XHH giáo dục được coi là một giải pháp chiến lược để phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà nhằm huy động mọi nguồn lực cho xã hội. Hệ thống các trường NCL góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn cho nhà nước, nhất là mặt tài chính. Cũng chính hệ thống các trường này đã tạo điều kiện, đáp ứng nguyện vọng được học tập của hàng chục vạn học sinh. Qua 7 năm hoạt động của các trường NCL, chúng ta dễ dàng nhận thấy để tồn tại và phát triển, các trường này đã phải vất vả và chèo chống với nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn, nếu nhìn vào tỷ lệ tốt ghiệp của các trường này trong những năm qua thì mừng hơn lo. Nhưng một vấn đề gây nhiều nỗi lo cho nhà trường, cho các bậc cha mẹ và cho xã hội là đạo đức nhân cách của nhiều thanh thiếu niên xuống cấp nghiêm trọng. Khi một học sinh có vấn đề về đạo đức, nhân cách thì khó nói đến một kết quả học tập như mong muốn. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các nhà trường nói chung, các trường NCL nói riêng là phải tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.
            Qua những năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn nhưng bên cạnh vẫn bộc lộ những mặt yếu kém cả về kinh tế-xã hội. Đặc biệt một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tưởng, không có mục đích, sống chạy theo các nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, thích hưởng thụ, sống không có niềm tin, hoang mang dao động, sống buông thả, thậm chí tha hóa. Đánh giá thực trạng này, Văn kiện Hội nghị BCH TW Đảng 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước”.
     Trước tình hình và thực trạng này, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đặc biệt là giáo dục đã quan tâm đầu tư nhưng chưa coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức.
1.3. Từ những lý do khách quan và chủ quan trên, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 22/205/CT – BGD&ĐT “Về nhiệm vụ của toàn ngành…”. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học năm học 2005-2006 của Sở giáo dục và đào tạo, chúng tôi xin chọn đề tài: “Quản lý giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải- huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay” nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước mới, tạo bước đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2005-2010, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ước mơ, có hoài bão cao đẹp, có phương hướng sống đúng đắn và phấn đấu không mệt mỏi để trở thành con người lao động mới chân chính, phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
            2. Mục đích nghiên cứu:
            Đề xuất một số biện pháp “Quản lý giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải - huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay” để đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH-HDH đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực tiếp thi tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại; có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi; có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật; có sức khỏe và là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
    3.1. Xác định cơ sở khoa học của quản lý giáo dục đạo đức học sinh(NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
    3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình.
     3.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ dạo giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải-huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng nghiên cứu
      4.1. Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
      4.2. Từ thực trạng nghiên cứu những biện pháp chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
5. Phương pháp nghiên cứu:
       5.1. Nghiên cứu các văn kiện,các tài liệu của Đảng và Chính phủ vể GD&ĐT; các văn bản của BGD&ĐT, các ngành có liên quan.
       5.2. Nghiên cứu giáo trình về Giáo dục học, giáo trình quản lý GD&ĐT, các kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức cho học sinh được tiếp thu và nhận thức trong quá trình học tập ở nhµ tr­êng  .
        5.3. Khảo sát thực tế, so sánh thống kê, tổng kết kinh nghiệm về giáo dục đạo đức ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình những năm đầu mới thành lập.
 
 
 
 
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1.
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT
 
1.1. Một số cơ sở lý luận của công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức trong trường THPT.
      * Xét ở góc độ tâm lý lứa tuổi
     Theo tổ chức y tế thế giới WTO độ tuổi vị thành niên là từ 10- 19 tuổi. Ở Việt Nam quy định độ tuổi vị thành niên từ 10-18 tuổi, Theo điều tra năm 1999, tỷ lệ thanh niên ở nước ta chiếm 23% dân số, trong đó 81% đang theo học.
      Như vậy học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn này các em đang phát triển mạnh về thể chất, tâm sinh lý. Đây là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn. Các em có xu hướng tự khẳng định mình, có ý thức vươn lên làm chủ bản thân. Ở giai đoạn này, sự chỉ bảo, kiểm tra, giám sát của người lớn luôn làm các em tỏ ra khó chịu. Đây cũng là giai đoạn các em thích tìm tòi, khám phá phát hiện những điều chưa biết, những cái mới mẻ của cuộc sống. Đồng thời các em cũng muốn vượt khỏi sự ràng buộc của cha mẹ.
*Xét ở góc độ xã hội:
    Ở lứa tuổi THPT, sự giao tiếp với bạn bè là một nhu cầu rất lớn. Các em có xu hướng tụ tập thành từng nhóm có cùng sở thích, phù hợp với tính tình để vui chơi đùa nghịch. Có những lúc, những nơi các em có hành vi không đúng, không phù hợp với lứa tuổi. Ở giai đoạn này, quá trình phát triển sinh lý ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của các em như: dễ bị xúc động, dễ bị lôi kéo, kích động, lòng kiên trì và khả năng tự kiềm chế xủa các em yếu: Tính tình của các em không ổn định, dễ nổi cáu, khi thì quá sôi nổi nhiệt tình, nhưng có trở ngại lại buông xuôi, chán nản. Lứa tuổi này các em cảm thấy cái gì cũng dễ dàng đơn giản và luôn ở hai trạng thái hoặc tự ti hoặc hiếu thắng, dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, nhiều lúc mình vi phạm nhân cách mà không biết.
    Bởi vậy, người lớn (cha mẹ, thầy cô giáo, các lực lượng xã hội) cần phải nắm được các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, những vấn đề lý luận về đạo đức học để giáo dục, quản lý các em có hiệu quả theo những chuẩn mực của xã hội.
1.1.1. Đức là gì?
     Có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, tuy nhiên có thể hiểu khái quát dưới hai góc độ:
- Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt được phản ánh dưới dạng những nguyên tắc, yêu cầu,chuẩn mực điều chỉnh (hoặc chi phối) hành vi của con người trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội, giữa con người với nhau và với chính bản thân mình.
- Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những phẩm chất, nhân cách của con người, phản ánh ý thức tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử của họ trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội, giữa con người với nhau và với chính bản thân mình.
- Quá trình hình thành phát triển đạo đức của con người là quá trình tác động qua lại giữa xã hội với cá nhân để chuyển hóa những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức-xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân đó trưởng thành về mặt đạo đức công dân và đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Bản chất của đạo đức mang tính lịch sử - xã hội; tính giai tầng; tính dân tộc và thời đại; tính đặc thù của cá thể(cá nhân).
1.1.2. Quá trình giáo dục đạo đức: Là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của xã hội thành những phẩm chất, giá trị của cá nhân, nhằm góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội.

Tags:

Thuộc loại: Quản lí giáo dục
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD13281 Ngày gửi: 19-01-2013

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Quản lí giáo dục