Tài liệu độc » Vấn đề môi trường, rác thải

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm - 77 trang

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU.. 5

1. Tính cần thiết của đề tài 5

2. Mục tiêu của đề tài 7

3. Phương pháp nghiên cứu đề tài 7

4. Tính mới của đề tài 7

5. Giới hạn của đề tài 7

CHƯƠNG 1. 7

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 8

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM... 8

1.1.1  Các quá trình cơ bản trong công nghệ dệt nhuộm... 8

1.1.2 Các loại thuốc nhuộm thường dùng trong ngành dệt nhuộm... 11

1.1.3 Nhu cầu về nước và nước thải trong xí nghiệp dệt nhuộm... 12

1.2 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 13

1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM ĐẾN NGUỒN TIẾP NHẬN.. 15

CHƯƠNG 2. 17

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 17

2.1 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.. 17

2.1.1 Song chắn rác. 17

2.1.2 Lưới chắn rác. 18

2.1.3 Bể điều hòa. 18

2.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC.. 18

2.2.1 Phương pháp trung hòa. 18

2.2.2 Phương pháp oxy hóa và khử.. 19

2.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA - LÝ.. 20

2.3.1 Quá trình keo tụ tạo bông. 20

2.3.2 Phương pháp trích ly. 20

2.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC.. 21

2.5 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 21

2.5.1 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm trong nước. 21

2.5.1.1 Qui trình công nghệ tổng quát xử lý nước thải nhuộm vải 21

2.5.1.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm đang được áp dụng. 24

2.5.2 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm trên thế giới 25

2.5.2.1 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm sợi bông ở Hà Lan. 25

2.5.2.2 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm ở Greven (CHLB Đức). 26

CHƯƠNG 3. 27

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 27

VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ.. 27

3.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.. 27

3.1.1 Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ dựa vào các yếu tố cơ bản sau:. 27

3.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác. 27

MỞ ĐẦU.. 5

1. Tính cần thiết của đề tài 5

2. Mục tiêu của đề tài 7

3. Phương pháp nghiên cứu đề tài 7

4. Tính mới của đề tài 7

5. Giới hạn của đề tài 7

CHƯƠNG 1. 7

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 8

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM... 8

1.1.1  Các quá trình cơ bản trong công nghệ dệt nhuộm... 8

1.1.2 Các loại thuốc nhuộm thường dùng trong ngành dệt nhuộm... 11

1.1.3 Nhu cầu về nước và nước thải trong xí nghiệp dệt nhuộm... 12

1.2 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 13

1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM ĐẾN NGUỒN TIẾP NHẬN.. 15

CHƯƠNG 2. 17

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 17

2.1 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.. 17

2.1.1 Song chắn rác. 17

2.1.2 Lưới chắn rác. 18

2.1.3 Bể điều hòa. 18

2.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC.. 18

2.2.1 Phương pháp trung hòa. 18

2.2.2 Phương pháp oxy hóa và khử.. 19

2.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA - LÝ.. 20

2.3.1 Quá trình keo tụ tạo bông. 20

2.3.2 Phương pháp trích ly. 20

2.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC.. 21

2.5 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 21

2.5.1 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm trong nước. 21

2.5.1.1 Qui trình công nghệ tổng quát xử lý nước thải nhuộm vải 21

2.5.1.2  Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm đang được áp dụng:. 24

2.5.2 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm trên thế giới 25

2.5.2.1 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm sợi bông ở Hà Lan. 25

2.5.2.2 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm ở Greven (CHLB Đức). 26

CHƯƠNG 3. 27

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM... 27

VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ.. 27

3.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.. 27

3.1.1 Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ dựa vào các yếu tố cơ bản sau:. 27

3.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác. 27

3.1.3 Các phương án được đề xuất. 28

3.1.4 Chức năng nhiệm vụ từng công trình đơn vị:. 32

3.1.5 Thuyết minh quy trình công nghệ. 34

3.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ. 35

3.2.1 Xác định mức độ cần thiết xử lý chất thải 35

3.2.2 Lưới chắn rác. 35

3.2.3 Bể điều hòa. 36

3.2.4 Bể phản ứng. 42

3.2.5 Bể lắng I. 45

3.2.6 Bể Aerotank.. 51

3.2.7 Bể lắng II. 59

3.2.8 Bể nén bùn (kiểu đứng). 63

3.2.9 Máy nén bùn. 65

3.2.10 Bể tiếp xúc. 66

3.2.11 Bể trộn hóa chất. 69

3.3 TÍNH TOÁN HÓA CHẤT SỬ DỤNG.. 70

3.3.1 Bể chứa Urê (nồng độ 10%) và van điều chỉnh dung dịch Urê (cho vào bể Aerotank)  70

3.3.2 Bể chứa axit photphoric (H3PO4) và van điều chỉnh châm H3PO4 (cho vào bể Aerotank)  71

3.3.3 Bể chứa dung dịch axit H2SO4 và bơm châm H2SO4 (cho vào bể điều hòa)  71

3.3.4 Chất trợ lắng polymer dạng bột sử dụng ở bể lắng I. 72

CHƯƠNG 4. 73

KHÁI TOÁN KINH TẾ.. 73

4.1 Phần xây dựng. 73

4.2 Phần thiết bị 73

4.3 Phần quản lý vận hành. 74

4.4 Chi phí điện năng. 74

4.5 Chi phí hóa chất. 75

4.6 Chi phí sửa chữa nhỏ. 75

4.7 Tính giá thành chi phí xử lý 1m3 nước thải 75

Tài liệu tham khảo. 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cần thiết của đề tài

Dệt nhuộm ở nước ta là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng lớn với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại và gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Trong chiến lược phát triển kinh tế của ngành dệt nhuộm, mục tiêu đặt ra đến năm 2010 sản lượng đạt trên 2 tỉ mét vải, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 – 4 tỉ USD, tạo ra khoảng 1 triệu việc làm. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần cho sự phát triển, để ngành công nghiệp dệt nhuộm phát triển thật sự thì chúng ta phải giải quyết vấn đề nước thải và khí thải một cách triệt để. Công nghệ dệt nhuộm sử dụng một lượng nước khá lớn phục vụ cho các công đoạn sản xuất đồng thời xả ra một lượng nước thải bình quân 12 – 300 m3/tấn vải. Trong đó, nguồn ô nhiễm chính là từ nước thải công đoạn dệt nhuộm và nấu tẩy. Nước thải giặt có pH: 9 – 12, hàm lượng chất hữu cơ cao (có thể lên đến 3000 mg/l), độ màu trên dưới 1000 Pt – Co, hàm lượng SS có thể bằng 2000 mg/l.

Theo kết quả phân tích nước thải ở làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc (Hà Tây) thì chỉ số BOD là 67 – 159mg/l; COD là 139 – 423mg/l; SS là 167 – 350mg/l, và kim loại nặng trong nước như Fe là 7,68 mg/l; Pb là 2,5 mg/l; Cr6+ là 0.08 mg/l [Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, Bộ tư lệnh hoá học, 2003]. Theo số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình, hàng năm làng nghề Nam Cao sử dụng khoảng 60 tấn hóa chất các loại như ôxy già, nhớt thủy tinh, xà phòng, bồ tạt, Javen, thuốc nhuộm nấu tẩy và in nhuộm. Các thông số ô nhiễm môi trường ở Nam Cao cho thấy hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải cao hơn tiêu chuẩn cho phép 3,75 lần, hàm lượng BOD cao hơn tiêu chuẩn cho phép tới 4,24 lần, hàm lượng COD cao hơn tiêu chuẩn cho phép 3 lần.

Thực chất, tiêu chuẩn Greentrade Barrier - tiêu chuẩn thương mại “xanh”, cũng chính là một rào cản thương mại xanh. Rào cản thương mại xanh được áp dụng đối với hàng may mặc là đòi hỏi các sản phẩm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sinh thái quy định, an toàn về sức khỏe đối với người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, bắt buộc các nhà xuất khẩu phải tuân thủ. Như vậy là, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt sau khi hạn ngạch dệt may được rỡ bỏ và một số tiêu chuẩn được các thị trường EU, Mỹ, Nhật... Áp dụng, thì rào cản thương mại “xanh” là một thách thức, trở ngại lớn đối với tất cả các nước xuất khẩu hàng dệt may.

Chính vì những yêu cầu hết sức cấp thiết đó nên trong chuyên đề này nhóm sẽ đề xuất “Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm”.

2. Mục tiêu của đề tài

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm có công suất 500m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn TCVN 5945 – 1995, nước thải loại B.

3. Phương pháp nghiên cứu đề tài

1.      Biên hội và tổng hợp tài liệu.

2.      So sánh đối chiếu và lựa chọn công nghệ.

3.      Trích dẫn một số tiêu chuẩn trong TCVN 5495 – 1995.

4.      Tính toán và đề xuất công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm.

4. Tính mới của đề tài

Hiện nay các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm đa số đều sử dụng phương pháp hóa lý, như vậy sẽ tiêu tốn một lượng hóa chất rất lớn và không đáp ứng được yêu cầu kinh tế, làm cho giá thành xử lý 1m3 nước thải sẽ rất lớn. Trong chuyên đề này sẽ trình bày phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp sinh học kết hợp với hóa lý, nhằm xử lý triệt để nước thải và mang lại tính kinh tế trong quá trình xử lý. Tỉnh Long An hiện nay có nhiều nhà máy dệt nhuộm nhưng vẫn chưa có hệ thống xử lý hoạt động hiệu quả, nhóm chúng tôi hy vọng tập tài liệu này sẽ được áp dụng để xử lý nước thải ngành dệt nhuộm trên địa bàn tỉnh.

5. Giới hạn của đề tài

 Đề tài chỉ trình bày quy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm đạt tiêu chuẩn loại B theo TCVN 5945 – 1995. Với các thông số đầu vào như sau:

pH  =  8 - 10

BOD5  =  860 (mg/l)

COD  =  1430 (mg/l)

SS  =  560 (mg/l)

Độ màu  =  1000 (Pt – Co)

Tags:

Thuộc loại: Vấn đề môi trường, rác thải
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD7692 Ngày gửi: 23-10-2012

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Vấn đề môi trường, rác thải